ВАЖНО ! Задължителни за пътуващите в Германия и Дания

ЕКО-СТИКЕРИ!

Кликнете върху линка за повече информация.

 

затвори прозореца [x]

Оценка на средства за физическа сигурност

ТЕХНОТЕСТ извършва оценка на сейфове, трезорни помещения, трезорни врати, врати, прозорци, капаци (щори) и защитни стъкла съгласно основни документи, посочващи изискванията за устойчивост срещу кражба с взлом и куршуми. Към сертификация на продукти - ТУК. Списък с клиентски референции - ТУК.

     
 

 

 

Историческа справка

1963
фирмата е основана с разпореждане № 260 на Министерски съвет и регистрирана като научно-изследователски и проектно-конструкторски институт по двигатели и автомобили към ДСО "Транспортно машиностроене" - НИПКИДА

1989
по Указ № 56 за стопанска дейност приема статут на Държавна фирма (ДФ)

1992
ДФ се пререгистрира в ТЕХНОТЕСТ ЕООД с Държавно имущество

1993
започва да развива и дейности, свързани с обслужването на леки и товарни автомобили; извършва се гаранционен и извънгаранционен сервиз

1998
сключва се договор за работническо-мениджърска приватизация като 60% от капитала на дружеството се продава на ТЕХНОТЕСТ 2001 АД

април 1999
фирмата се преобразува в акционерно дружество ТЕХНОТЕСТ АД

април 2001
подписва се Кооперативно споразумение между ТЕХНОТЕСТ АД и TÜV Verkehr und Fahrzeug GmbH (сега TÜV SÜD Auto Service), регион Саксония в областта на техническите прегледи, изпитванията, обученията в сферата на транспорта и др.п.

юни 2001
ТЕХНОТЕСТ получава правото да се представя с името “Партньор на TÜV”

от 2004
Разкрива се звено към лабораторията на Направление "Изпитвания", извън обхвата на акредитацията й, извършващо изпитвания на хранилища за ценности срещу взлом.

юни 2005
ТЕХНОТЕСТ е нотифицирана техническа служба на България към ИКЕ на ООН - Е34/В

октомври 2005
ТЕХНОТЕСТ, заедно със своя партньор TÜV SÜD AS - Sachsen, е един от учредителите на Сдружението за технически надзор в България

февруари 2008
Изпитванията на хранилища за ценности са включени в обхвата на акредитацията на Направление „Изпитвания”.

септември 2008
Започва разширяване на дейността на изпитвателната лаборатория в насока изпитване на средства за физическа защита. Разкрива се ново Направление „Оценяване” с цел създаване на Орган по сертификация на продукти.

октомври 2010
Направление „Оценяване” получава акредитация от ИА „БСА” като Орган по сертификация на продукти и регистрационен № 4 ОСП.

октомври 2014
ТЕХНОТЕСТ е нотифициран като техническа служба категори А към Европейския съюз по Директиви 2007/46/ЕО и 2002/24/ЕО.


Статут

Специфичната пазарна позиция на фирмата се обуславя от статута й на акредитирана изпитвателна лаборатория за транспортни изследвания, партнираща си с държавните ведомства, контролиращи безопасността в транспорта и участваща в транспонирането на европейските норми в българското законодателство.

Фирмата успешно развива ново, уникално за страната ни направление, разширявайки областта на своята дейност с провеждане на изпитвания и сертификация на средства за физическа сигурност.

ТЕХНОТЕСТ АД е независима частна фирма, напълно самостоятелна и необвързана стопанска организация, която не влиза в състава на други икономически организации или обединения. Това осигурява независимост на фирмата от организациите, производители на продукцията, изпитвана от фирмата, от търговските организации, занимаващи се с вноса и продажбата на тази продукция и от лицата и организациите - потребители на тази продукция.

ТЕХНОТЕСТ АД разполага с добра техническа материална база, с уникални стендове и с високо квалифицирани специалисти с богат професионален опит. Предприятието изпълнява функции, делегирани от държавните институции, и паралелно на това се стреми да предоставя на пазара нови дейности, съответни на потребностите на клиентите.

 

Членство

ТЕХНОТЕСТ е член на:
• Българската търговско-промишлена палата;
• Българския институт по стандартизация (БИС);
• Сдружение "БУЛЛАБ";
• Сдружение "Клуб 9000";
• Сдружение за технически надзор.

 

Акредитации и нотификации

За законосъобразното извършване на своята дейност ТЕХНОТЕСТ притежава лицензии, сертификати и разрешителни, издадени от компетентните за това органи:

  • Сертификат № 41-ЛИ от 25.10.2012, валиден до 31.10.2016, издаден от ИА „Българска служба за акредитация” - на Направление "Изпитвания" като акредитирана изпитвателна лаборатория – на база на БДС EN ISO/IEC 17025:2006
  • Сертификат № 4ОСП / 31.10.2014 г., валиден до 31.10.2018 г, издаден от ИА „Българска служба за акредитация” - на Направление „Оценяване” като акредитиран орган по сертификация на продукти, по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17065:2012
  • E34/B - като нотифицирана техническа служба на Министерство на транспорта за прилагането на техническите правила на ИКЕ на ООН по отношение на типовото одобрение на нови МПС и техните ремаркета - на база на Женевската спогодба от 1958 г. (ратифицирана от Република България през 1999 г.) 
  • Сертификат с регистрационен № 12 100 25562 TMS от TÜV SÜD Management Service, Германия - за въведена, изградена и прилагана Система за управление на качеството в Направление “Изпитвания” - на база на ISO 9001:2008
  • Разрешение № 462 от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) – за технически пункт от категория V за извършване на периодични технически прегледи на ППС - на база на Наредба Н-32 на МТИТС
  • Удостоверение за регистрация № BG28/2010 от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – за монтаж, активиране, калибриране и проверка на тахографи - на база на Наредба 12 на МТ и ДАМТН
  • Удостоверения № е34* 2007/46-05 и № е34* 2002/24-05 на МТИТС - като нотифицирана техническа служба на Република България категория "А" към Европейския съюз по Директиви 2007/46/ЕО и 2002/24/ЕО за одобряване типа на нови превозни средства (ПС) и индивидуално одобряване на нови ПС.

 

Структура и ръководство

Изпълнителен директор

н.с.инж. Драгомир МИЦОВ

 

 

отдел "Технически и качествен контрол"

 

Началник отдел и метролог

инж. Борислав ЙОРДАНОВ

 

 

направление "Изпитвания"

 

Ръководител направление

инж. Ангел БАЦОЕВ

лаборатория "ППС и агрегати за тях"

 

лаборатория "Механични изпитвания"

 

звено "Сервизни тестове"

 

звено "Преглед и изпитване на ППС" -
Бургас

 

 

 

направление "Оценяване"

 

Ръководител направление

доц. д-р инж. Иля Христов

 

Биографична справка на

н.с. инж. Драгомир Димитров МИЦОВ
Изпълнителен директор
ТЕХНОТЕСТ АД

 

Етичен кодекс

Можете да изтеглите тук.

 

Декларация за обвързаност на Ръководството

Можете да изтеглите тук.

 

Кариера

В момента фирмата не търси специалисти.

 

Ако имате въпроси или препоръки, можете да ни ги изпратите чрез тази контактна форма:

НАЗАД КЪМ НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

 

 
 

©2014-2015 ТЕХНОТЕСТ. Всички права запазени

 

 
 
 
ГТП + ОЦЕНКА НА МПС ВТОРА УПОТРЕБА
ИНФОРМАЦИОНЕН БЛОГ ТЕХНОТЕСТ ТЕХНОТЕСТ в Google+