Дейностите на направлението включват следните

технически експертизи, прегледи и изпитвания:

 

 • ГРАФИК за посещения на населени местности- 2016г.

  НОВО ! Задължителен за пътуващите в Германия еко-стикер!
  Вземете своя стикер за свободен достъп до ЗЕЛЕНИТЕ ЗОНИ в германските градове вече от ТЕХНОТЕСТ.

  Повече информация можете да намерите ТУК

 • Съответствие
 • Правила на ИКЕ-ООН
 • Преустроено ППС
 • Възстановено ППС
 • Индивидуално одобряване на ППС
 • Екология и безопасност на движението
 • Тахографи и ограничители на скоростта
 • Периодични технически прегледи (ГТП, СЕМТ, ADR)
 • Определяне на разхода на гориво
 • НОВО Стикери „ЗЕЛЕНА ЗОНА”
 • ТЕМПО 100
 • Сервизни тестове
 • НОВО Изпитвания на продукти за физическа защита

  НОВО!


  ТЕХНОТЕСТ
  ЕКСПЕРТИЗА


  за автомобили втора употреба – тя замества обичайния технически преглед и осигурява обективна оценка на състоянието на МПС втора ръка от независима трета страна. Вижте повече на сайта на услугата.

 • Други
 •  

   

  Съответствие

  Този преглед се извършва на пътни превозни средства, регистрирани в държава-членка на ЕС, за случаи, при които компетнентият орган по регистрацията (МВР - „Пътна полиция”) изисква допълнителна информация относно модел и технически показатели, заложени в регистрационния талон на ППС. Извършват се необходимите проверки и при наличие на необходимите данни се издава „Протокол за съответствие”, с който може да се пристъпи към регистрация на ППС-то.

   

  Правила на ИКЕ-ООН

  ТЕХНОТЕСТ е нотифицирана техническа служба (Е34/В) на Република България по следните Правила на ИКЕ на ООН, регламентиращи единните предписания за типово одобрение на ППС или техни компоненти по отношение на:

  • R 13 - спирачни системи - за ППС от категории M, N и O
  • R 13-H - спирачни системи - за леки автомобили (категория М1)
  • R 24 -

  I. вредни емисии от дизелови двигатели
  II. конструкция на дизелови двигатели
  III. вредни емисии от МПС с дизелови двигатели
  IV. измерване на мощността на дизелови двигатели

  • R 26 - външна защита на ППС
  • R 28 - устройства за звуков сигнал на МПС
  • R 39 - устройства за измерване на скоростта
  • R 43 - безопасни стъкла за МПС и техния монтаж
  • R 48 - устройства за осветяване и светлинната сигнализация
  • R 49 - мерки за ограничаване на емисиите замърсяващи газове и частици при двигатели с компресионно запалване; а също и на емисиите замърсяващи газове при двигатели с принудително запалване, работещи с природен газ или втечнен нефтен газ
  • R 51 - допустимо ниво на шум - за МПС с най-малко 4 колела
  • R 53 - устройства за осветяване и светлинната сигнализация за МПС от категория L3
  • R 55 - механични теглително-прикачни устройства на състав от превозни средства
  • R 58 - задна ниско разположена защита
  • R 59 - сменяеми шумозаглушителни системи
  • R 60 - органи за упавление, вкл. контролни прибори и индикатори за МПС от категория L
  • R 64 - резервно колело, система за следене на налягането в гумите
  • R 73 - странична защита на товарни ППС
  • R 78 - спирачни системи за за МПС от категории от L1 до L5
  • R 84 - разхода на гориво на МПС с двигатели с вътрешно горене
  • R 89 - устройства за ограничаване на скоростта
  • R 93 - предни ниско разположени защитни устройства
  • R 96 - емисии от двигатели с компресионно запалване за селскостопанска техника
  • R 105 - конструктивни особености на ППС, предназначени за превоз на опасни товари
  • R 111 – надлъжна устойчивост на автоцистерни от категории N и O
  • R 115 – специални модифицирани системи за монтиране в МПС, работещи със сгъстен нефтен или природен газ
  • R 117 – гуми, техния звук, състав и сцепление на мокра повърхност
  • R 120 – двигатели с вътрешно горене за за селскостопанска техника, полезна мощност, полезен въртящ момент и специфичен разход на гориво
  • R 121 – разположение и идентификация на ръчните органи за управление, контролни сигнали и индикатори

  Тези правила са част от Женевската спогодба за приемане на единни технически изисквания към конструкцията на колесните транспортни средства. Те са транспонирани в националното законодателство с наредби. Основната наредба за типово одобрение е Наредба № 60 на Министерство на транспорта.
  В съответствие с тези нормативни документи се извършват изпитвания, завършващи с издаване на технически доклади и изпитвателни протоколи, на база на които Министерство на транспорта извършва одобряване на типа на ППС, система, компонент или отделен технически възел.

   

  Преустроено ППС

  Преустроени ППС са тези, които са претърпели конструктивни промени - напр. преустройство на пътническо МПС в товарно; на товарно МПС в пътническо; увеличаване или намаляване на седящите места в пътническо МПС; оборудване на учебни МПС; смяна на двигател; промяна на надстройка на товарно ППС и др.п.
  Прегледите се извършват на основание на:

  • Наредба № I-45 на Министерство на вътрешните работи - за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на ППС
  • Наредба № 37 на Министерство на транспорта - за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

   

  Възстановено ППС

  Тези прегледи се отнасят за ППС, на които е била прекратена регистрацията и впоследствие се възстановява. Издава се изпитвателен протокол, на база на който „Пътна полиция” възстановява регистрацията.
  При тези прегледи се представят:

  • документ, удостоверяващ произхода на снетото от отчет превозно средство (оригинал на стария регистрационен талон) или
  • удостоверение от „Пътна полиция” за снемане от отчет на ППС-то и
  • документ/и за собственост на основните компоненти - рама и двигател - като годни за повторно използване.

  Прегледите се извършват на основание на:

  Наредба № I-45 на Министерство на вътрешните работи - за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на ППС

   

  Индивидуално одобряване на ППС

  На технически преглед за индивидуално одобряване подлежат всички пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Конфедерация Швейцария, за установяване на съответствието им с приложимите технически изисквания.

  За несъответствие се счита:
  - всяка измерена/отчетена стойност, която не съответства на дадените от завода-производител стойности към годината на производство на ППС, и
  - всяко отклонение от техническите изисквания, константирано при визуалния преглед на отделните конструктивни елементи.
  При несъответствие на отделни елементи (напр. осветителни тела, брони, багажници, теглителни устройства и др.п.) с техническите изисквания, собственикът на ППС следва да осигури подмяната им с такива, които са хомологирани и с одобрен тип.
  При прегледа се представят:

   • регистрационен талон от страната на внасяне - оригинал, и
   • митническа декларация за платени митнически сборове.

  Прегледите се извършват на основание на:

  • Наредба № I-45 на Министерство на вътрешните работи - за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на ППС
  • Наредба № Н-32 на Министерство на транспорта – относно периодичните технически прегледи за проверка на техническата изправност на ППС
  • Наредби № 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 82, 83, 84, 89, 93, 95, 98, 104, 105, 107 и 113 на Министерство на транспорта – относно изискванията към конструкцията на ППС от категории М, N и О
  • Наредби № 125, 129, 120, 126, 130, 124, 127, 123, 130, 121, 122 и 119 на Министерство на транспорта – относно изискванията към конструкцията на ППС от категория L
  • Женевска Спогодба за приемане на единни технически изисквания към конструкцията на колесните транспортни средства

  Разпореждане УТ-1515/25.07.2007 на МВР - Главна дирекция „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция (ППООРП)”

   

  Екология и безопасност на движението

  ТЕХНОТЕСТ предлага на своите клиенти и технически прегледи на ППС, свързани с екологията и безопасността на движението

  • измерване на димност,
  • проверка за наличие и функционалност на катализатори на МПС с бензинови двигатели,
  • определяне на светлопропускливостта на автомобилни стъкла,
  • определяне на максимална скорост и др.п.

   

  Тахографи и ограничители на скоростта

  Дейността на сервиза за тахографи и ограничители на скорост включва

  • Калибриране и проверка на следните аналогови тахографи: 14ХХ, 8300, 8400, 2400, 1311, 1314, 1318, 1319, 1324, EGK 100, Actia 026, Actia 028
  • Монтаж, активиране, калибриране и проверка на следните дигитални тахографи:    SE5000, DTCO 1381, SMARTACH, EFAS-3
  • Монтаж, настройка и проверка на ограничители на скорост

  Тази дейност се извършва на основание на:

   • Закон за автомобилните превози.
   • Наредба № 12 на Министерство на транспорта и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор - за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите , както функционалните и техническите изисквания към тях
   • Наредба № 13 на Министерство на транспорта - за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства
   • Наредба № РД-16-1054 на Министерство на икономиката и енергетиката - за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи
  Наредба № H-3 на Министерство на транспорта - за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20.12.1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета

   

  Периодични технически прегледи (ГТП, СЕМТ, ADR)

  Контролно-техническият пункт на ТЕХНОТЕСТ е от категория V и на него се извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на:

  • товарни автомобили
  • автобуси
  • ремаркета и полуремаркета и
  • ППС от типове EX/II, EX/III, FL, АТ, ОТ и MEMU, превозващи определени опасни товари

  Тези прегледи включват:

  • периодични технически прегледи за обща безопасност
  • годишни прегледи за техническа изправност съгласно СЕМТ-Резолюция
  • прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, използвани за превоз на опасни товари
   • ежегодни технически прегледи на ППС от тип EX/II, EX/III, FL, AT, OX и MEMU
   • периодични проверки на херметичност и на хидравлично налягане на цистерни (неподвижно-свързани, сменяеми, преносими, контейнер-цистерни) за течни опасни товари с работно налягане до 4 bar
  • определяне на кода на цистерни

  Прегледите се извършват на основание на:

  • Европейска Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), ратифицирана със закон през 1995 г.
  • Закон за движение по пътищата
  • Закон за автомобилните превози
  • Наредба № Н-32 на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) - относно периодичните технически прегледи за проверка на техническата изправност на ППС
  • Наредба № 40 на Министерство на транспорта, Министерство на вътрешните работи и Министерство на околната среда и водите - за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
  • стандарт БДС EN 12972 за изпитването, проверката и маркировката на метални цистерни за опасни товари
  Директива 2009/40/ЕС

   

  Определяне на разход на гориво

  В ТЕХНОТЕСТ се извършва определяне на разхода на гориво на МПС (лек автомобил, товарен автомобил, автобус) в експлоатационни условия - в движение по предварително определен за целта маршрут и при спазване на изискванията на Закон за движение по пътищата и Правилника за прилагане на ЗДвП с всички ограничения на скоростта в и извън населените места, както и на вертикалната и хоризонтална маркировка.
  При прегледа се представят:

   • МПС в изправно техническо състояние и
   • регистрационен талон - част I и II.

  Това изпитване се извършва на основание на:

  • Наредба № 3 на Министерство на транспорта - за нормиране на разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите
  • Правило 84 на ИКЕ на ООН „Еднакви условия за типово одобрение на автомобили с двигатели с вътрешно горене по отношение на измерването на разхода на гориво”
  • Директива 80/1268/ЕЕС (в последната й редакция)
  • Работна инструкция на Направление „Изпитвания” при ТЕХНОТЕСТ.

   

  Стикери „ЗЕЛЕНА ЗОНА-ГЕРМАНИЯ"

  Информация за ГЕРМАНИЯ: (За информация относно зелени зони в Дания, вж. по-долу)

  Задължителен ЕКО СТИКЕР за свободен достъп до големите германски градове!


  От 1-ви Март 2007г. в Германия влизат в сила нови регулации касаещи вредните емисии от моторните превозни средства.

  В голяма част от немските градове и провинции вече има обособени т.нар. Зелени зони, преминаването през които е законово разрешено само на превозни средства, приносители на стикер от TÜV SÜD.
  Зелените зони се установяват главно в централните части на градовете, както и в близост до индустриални зони и области с повишено ниво на прашност и замърсяване на въздуха. Това включва околовръстни шосета и извънградски терени.

  В Германия, зелените зони се обозначават със следния правоъгълен знак. В тези зони преминаването на моторни превозни средства не е разрешено.  Изключение от общата забрана се обозначава с допълнителен знак.


  Достъп до ЗЕЛЕНИТЕ ЗОНИ със стикер от TÜV SÜD

  Моторни превозни средства могат да преминават през определени Зелени зони, стига да имат залепен на предното стъкло стикер, отговарящ на допълнителния знак


  Знакът може да показва

  1. Един стикер (зелен)
  2. Два стикера (зелен и жълт)
  3. Всички три стикера

  Видове стикери и условия за тяхното получаване

  Условията за придвижване в зелените зони важат за пътнически автомобили, камиони и автобуси.
  Не подлежат на забрани за преминаване дву- и триколесни превозни средства, индустриални камиони, селскостопански трактори, мобилни машини и оборудване, ретро автомобили, инвалидни превозни средства, както и МПС в специален режим на движение.
  Има четири категории МПС според вредни емисии.
  МПС, принадлежащи към първата категория нямат право да получат стикер.
  Към нея спадат пътнически автомобили без катализатори,  до- или ЕВРО-I дизелови автомобили и камиони. Всички останали МПС имат възможност да получат стикер.
  Моторните превозни средства се класифицират на база годината на първа регистрация на МПС.

  ЕВРО ниво Категория Дата на първа регистрация
  (пътнически автомобили)
  Дата на първа регистрация
  (товарни автомобили)
  Стикер
      Дизиелови МПС    
  До- или ЕВРО-I 1 Преди 01.Ян.1997 Преди 01.Окт.1996 Без
  ЕВРО-II 2 От 01.Ян.1997
  до 31.Дек. 2000
  От 01.Окт. 1996
  до 30.Септ.2001
  Червен
  ЕВРО-III 3 От 01.Ян.2001
  до 31.Дек. 2005
  От 01.Окт.2001
  до 30.Септ.2006
  Жълт
  ЕВРО-IV 4 От 01.Ян.2006 От 01.Ян.2006 Зелен
      Бензинови МПС    
  До EВРО-I
  (без катализатор)
  1 Преди 01.Ян.1993   Без
  ЕВРО-I или по-високо 4 От 01.Ян.1993   Зелен

   

  Как да получите своя стикер от  TÜV SÜD?

  За да получите своят стикер ще ви е нужен големият регистрационен талон.. Стикери се издават след преглед на документи без да е нужно самото МПС. Могат да се закупят на място в ТЕХНОТЕСТ, както и дистанционно чрез куриер или ел. поща. Цената на един стикер е 30 лева без ДДС. Стикерът се поставя еднократно и няма определен срок на валидност.

  За повече информация:
  stikeri@technotest.bg ; 02/ 973 9182

   

  Стикери "ЗЕЛЕНА ЗОНА-ДАНИЯ"

   

  Информация за ДАНИЯ: (За информация относно зелени зони в Германия, вж. по-горе)

  ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЕКО СТИКЕР за свободен достъп до градовете Copenhagen, Friedriksberg, Aalborg, Odense, Arhus!

  От лятото на 2011г. регулациите в Дания, касаещи достъпа до т.нар. „Мiljøzonen” (Зелени зони), влизат в сила и за чуждестранни МПС. Достъпът до зелените зони е ограничен за товарни МПС, вкл. чуждестранни такива с маса 3.5 и нагоре t. Зоните обхващат  индустриални зони / идеални и широки центрове / покрайнини на градове, в зависимост от конкретната зона и решенията на съответната градска управа.

  Навлизането в зелена зона се обозначава със знак-

  Според официални изказвания на датските власти, зелени зони ще бъдат обособени в и около почти всички по-големи градове в Дания. Преминаването през зелените зони с товарни МПС е разрешено единствено със залепен на предното стъкло специален стикер.

  На кои товарни МПС може да бъде издаден ЕКО-СТИКЕР?

  Всички товарни МПС с категория ЕВРО 4 и ЕВРО 5 покривт изискванията за получаванен а ЕКО-СТИКЕР. За товарни МПС с категории ЕВРО 3 и надолу с доказуемо инсталиран одобрен филтър за тв.ч. също може да бъде подадена заявка. Всеки ЕКО-СТИКЕР съдържа напечатан рег. номер на МПС, за което се издава и не може да бъде ползван извън предназначение.

  Санкции за преминаване през зелена зона без наличие на залепен ЕКО-СТИКЕР:

  При установяване на липса на такъв от служител на пътна полиция или служба "Паркинги" в Дания, на водача на МПС се поставя глоба в размер от 15 000 DKK (2014 евро) за превозвача и 5000 DKK (671 евро) за водача, като автомобилът се задържа принудително до заплащане на глобите.

  Какъв е срока на валидност на стикера и къде се поставя?

  Валидността на стикера започва от момента на поставяне в долния ляв ъгъл на предния прозорец на МПС и няма крайна дата. Поради напечатания на стикера рег. номер на МПС, в случаи на пререгистрация или смяна на преден прозорец, стикерът е необходимо да бъде издаден повторно.

  Как да получите своя ЕКО-СТИКЕР?

  ТЕХНОТЕСТ предлага закупуването на ЕКО-СТИКЕРИ за Дания след проверка на долуизброените документи. Въпросните е необходимо да бъдатп редставени в електронен формат (сканирани изображения с ф-ти .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .bmp, .doc, .docx) или като цветно ксерокопие. След извършване на проверката има технологичен срок от до 12 раб. дни за доставката на стикерите. Цената на 1бр. ЕКО-СТИКЕР за зелените зони в Дания е 60лв. (без ДДС).

  1. За товарни МПС с категория ЕВРО 4 и ЕВРО 5:

  - Сканирано копие на голям регистрационент талон с попълнена графа V.9 - ЕВРО-категория.

  - В случаи, където в рег. талон не е посочена ЕВРО-категория на МПС, е необходимо да бъде представено сканирано копие от сертификат за ЕВРО-категория.

  2. За товарни МПС с категории ЕВРО 3 и по-ниски:

  - Сканирано копие на голям регистрационент талон с попълнена графа V.9 - ЕВРО-категория.

  - Сканирано копие от документ, доказващ инсталацията на одобрен ф-р за тв.ч. на МПС

  - В случаи, където в рег. талон не е посочена ЕВРО-категория на МПС, е необходимо да бъде представено сканирано копие от сертификат за ЕВРО-категория.

   

  За повече информация:
  stikeri@technotest.bg ; 02/ 973 9182

  ТЕМПО 100

  Съгласно §3 от Правилника за движение по пътищата в Германия туристическите автобуси имат право да се движат извън населени места с максимална скорост от 80 km/h.
  Паралелно на това §18 абз.5 на същия правилник дава възможност за издаване на разрешение на такива автобуси без ремаркета да се движат по магистрала със скорост до 100 km/h, ако отговарят на определени условия.
  За автобуси с първа регистрация след 08.12.2007 г. ТЕХНОТЕСТ извършва необходимите за това разрешение технически прегледи на автобуси и издава свързаната с тях документация на български и немски език:
  - техническа експертиза за оценка на максималната конструктивна скорост на автобуса,
  - преглед за съответствие с изискванията на директиви 2001/85/ЕО и 70/156/ЕИО и 97/27/ЕО и на изискванията на §18 абз.5 на Правилника за движение по пътищата в Германия и
  - периодични прегледи за проверка на техническата изправност.

   

  Сервизни тестове

  Качеството на услугите се дефинира от гледна точка на клиента!

  • Гарантираното качество на услугите е решаваща предпоставка за обвързаността и задоволството на клиента.
  • Доволният клиент допринася за това, дадена фирма да стане обект на поиложително внимание и за нови клиенти, а така също и да се различава от конкуренцията. 

  Предлаганите от ТЕХНОТЕСТ тестове са ефективен метод за постоянна оценка на качеството на определени дейности.

  Предимства за тестваното предприятие:

  • Предоставят се детайлни резултати за нивото на качеството и изпълнението на конкретни стандарти в предприятието.
  • Тестовете изобразяват конкретни живи ситуации и начини на реагиране и разкриват непосредствен достъп до клиенти и служители.
  • Ефикасността на мерките по качеството се контролира непосредствено и конкретният потенциал за подобрение става очевиден.
  • Резултатите от тестовете са началото за повишаването на мотивацията и готовността за работа на служителите.
  • Повишаването на задоволството на клиентите и използването на резултатите като маркетингов инструмент укрепват обвързаността на клиента.

  Ние предлагаме още:

  • Анализ на причините:     Оценка и анализа на установените отклонения от неутрална страна
  • Разговор със служители:          Разяснения по резултатите от теста със заключителен разговор с всички участвали в теста служители
  • Тренинг:    Прилагане на резултатите в обученията на служителите 
  • Маркетинг:          Оценяване на постигнатите резултати от всички модули и издаване на удостоверение при съответно постигнато ниво

   

  Изпитвания на продукти за физическа защита

  Лаборатория „Механични изпитвания” към Направление „Изпитвания” разполага с уникални за страната ни стендове и извършва изпитвания за оценяване на устойчивост срещу взлом на следните продукти:

  • сейфове,
  • трезорни помещения,
  • трезорни врати,
  • депозитни системи,
  • пешеходни врати,
  • прозорци,
  • капаци,
  • щори,
  • защитни решетки,
  • защитни стъкла.

  Изпитванията се извършват по изискванията на следните европейски норми, приети като БДС:

  • БДС EN 1143-1 Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на съпротивлението срещу кражба с взлом. Част 1: Сейфове, АТМ сейфове, трезорни врати и трезорни помещения..
  • БДС EN 1143-2 Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на съпротивлението срещу кражба с взлом. Част 2: Депозитни системи.
  • БДС EN 14450 Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на съпротивлението срещу кражба с взлом. Сейф-шкафове.
  • БДС EN 1628 Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Метод за изпитване за установяване устойчивостта при статично натоварване.
  • БДС EN 1629 Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Метод за изпитване за установяване устойчивостта при динамично натоварване.
  • БДС EN 1630 Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Метод за изпитване за определяне на устойчивостта срещу опит за ръчно разбиване.
  • БДС EN 356 Стъкло за строителството. Защитно остъкляване. Изпитване и класификация на устойчивост срещу ръчна атака.

  Наличните стендове позволяват извършване на изпитване на различни механични конструкции за тяхната устойчивост на статични и динамични натоварвания.

  Други

  В техническите пунктове на ТЕХНОТЕСТ се извършват и други технически прегледи и изпитвания, регламентирани от нормативната база на Република България за:

  • електрокари и мотокари
  • агрегати, възли, елементи, детайли и материали за ППС
  • контейнери и елементи и детайли за тях
  • специални превозни средства, снабдени с повдигателни съоръжения - кранове, автомобили с повдигателни платформи, автомобили за поддръжка на трамвайната мрежа и за предвижване по релсов път
  • определяне на максимална конструктивна скорост на товарни автомобили
  • стабилност / устойчивост на ППС
  • определяне на маси и размери на ППС и др

   

  Ако имате въпроси или препоръки, можете да ни ги изпратите чрез тази контактна форма:

  НАЗАД КЪМ НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

   

 
 

©2014-2015 ТЕХНОТЕСТ. Всички права запазени