Дейностите на направлението включват следните

технически експертизи, прегледи и изпитвания:

 

• Правила на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации (ИКЕ-ООН)

• Изменения в конструкцията на регистрирани ППС (преустроено ППС)

• Изменения в конструкцията (типа) на нови ППС, компоненти, отделни технически възли

• Одобряване типа на ново ППС, компоненти, отделни технически възли

• Индивидуално одобряване на нови или регистрирани ППС (извън държавите-членки на ЕС или ЕИП)

• Възстановяване на прекратена регистрация на ППС

• Екология и безопасност на движението

• Периодични технически прегледи (ГТП, СЕМТ, ADR)

• Определяне на експлоатационен разход на гориво на МПС

• Стикери „ЗЕЛЕНА ЗОНА”

• Продукти за физическа защита

• Други

 

  ГРАФИК за посещения на населени местности- 2016г.

   

  Правила на ИКЕ-ООН

   

  ПРАВИЛА НА ИКЕ-ООН

  ТЕХНОТЕСТ е нотифицирана техническа служба (Е34/В) на Република България по следните Правила на ИКЕ-ООН, регламентиращи единни условия за одобряване типа на нови ППС по отношение на системи/определени технически характеристики, одобряване типа на нови компоненти или отделни технически възли:

   • R 13 - спиране на автомобили и ремаркета
   • R 13-H - спиране на леки автомобили
   • R 24     - вредни емисии от МПС с дизелови двигатели
   • R 28     - устройства за звуков сигнал и сигнали
   • R 39     - устройство за измерване на скоростта, включително неговия монтаж
   • R 48     - монтиране на устройства за осветяване и светлинната сигнализация на превозни средства
   • R 49     - вредни емисии и частици от дизелови двигатели и вредни емисии от двигатели с принудително запалване, работещи на втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ.
   • R 51     - допустимо ниво на шума
   • R 55     - механични теглително-прикачни устройства на състав от превозни средства
   • R 58     - задна нискоразположена защита и нейното монтиране
   • R 73     - странична защита на товарни ППС
   • R 84     - разхода на гориво на МПС с двигатели с вътрешно горене
   • R 89     - устройства за ограничаване на скоростта
   • R 93     - предна нискоразположена защита и нейното монтиране
   • R 105   - превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

  Тези Правила са към Женевската спогодба за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства. 

  В съответствие с тези правила се извършват изпитвания и се издават протоколи, на база на които може да се извършва одобряване на типа на нови ППС, система, компонент или отделен технически възел.

   

  ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЯТА НА РЕГИСТРИРАНИ ППС (ПРЕУСТРОЕНО ППС)

  Изменение в конструкцията на регистрирани ППС е:

  • всякo изменение, водещо до промяна в техническите данни на ППС, посочени в свидетелството му за регистрация, или в конструктивни или технически характеристики на ППС, които са заложени от производителя по време на неговото производство, или които са били одобрени по реда на наредбата;
  • добавянето на системи, компоненти, отделни технически възли и оборудване.

  Не е изменение в конструкцията на ППС:

  • промяната на цвета му;
  • смяната на двигателя му с двигател от същия тип, марка, модел и код – когато има и неизменено окачване.

  Прегледите, проверките и/или изпитванията се извършват на основание на:

   • Наредба № Н-3/2013 за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
   • Наредба № 37/2002 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение
   • Наредба № 38/2004 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
   • Наредба № I-45/2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

  Прилагани от ТЕХНОТЕСТ процедури на изменения в конструкцията на регистриран/о:

  • автомобил за превоз на пътници (категория М (лек, автобус)) в товарен автомобил (категория N)
  • автомобил за превоз на пътници (категория М (лек, автобус)) промяна на броя на местата за сядане
  • товарен автомобил (категория N) в автомобил за превоз на пътници (категория М (лек, автобус))  
  • автомобил от категория М1 или N1 в автомобил с повишена проходимост
  • автомобил от категория М2, N2 или M3, чиято технически допустима максимална маса не надвишава 12000 kg, в автомобил с повишена проходимост
  • автомобил от категория М3 или N3, чиято технически допустима максимална маса надвишава 12000 kg, в автомобил с повишена проходимост
  • автомобил от категория М или N в автомобил със специално предназначение от категория М1 - линейка
  • автомобил от категория М или N в автомобил със специално предназначение от категория М – къмпинг автомобил (моторна каравана)
  • ППС от категория О в ППС със специално предназначение от категория О – къмпинг-ремарке
  •  автомобил от категория М1 в автомобил със специално предназначение от категория М1 – катафалка
  •  ППС от категория М, N или О в бронирано ППС със специално предназначение от категория М, N или О
  •  ППС – дооборудване с антиблокираща спирачна система (ABS) или забавител на скоростта
  •  ППС, което не е предназначено за превоз на опасни товари, в ППС за превоз на опасни товари
  •  ППС – допълнително монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация
  •  автомобил – задвижван с двигател с вътрешно горене, в автомобил с хибридно задвижване или електромобил (електрическо превозно средство)
  •  ППС категория N1, N2, N3, О2, О3, О4 в ППС (специален) с автовозна надстройка (пътна помощ)
  •  автомобил от категория М или N – смяна на двигател с вътрешно горене (ДВГ) с ДВГ от друг тип, марка, модел, код
  •  ППС от категории L, M, N и О за използването им за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства

  Допълнителни изисквания:

  • На ППС от категории М2, М3, N, О3 и О4, на които в резултат на изменение в конструкцията се променят координатите на центъра на тежестта (монтиране на надстройка ня ППС, шаси-кабина или на ремарке (полуремарке) и др.), се извършва проверка на странична устойчивост
  • Изменение в конструкцията на ремаркета (ремаркета с централна ос, полуремаркета) от категории О3 и О4, и на автомобили от категории М2, М3, N2, N3 с не повече от 4 оси с дата на първа регистрация след 31 март 2001 г. се извършва, когато са оборудвани с ABS 
  • При изменение в конструкцията на ППС-та, които представляват музеен или исторически интерес, се използват рама, каросерия (купе), уредби, системи, компоненти и/или отделни технически възли, които са близки до оригинала по година на производство, тип, марка, модел.
  • Пътните превозни средства, с които се провежда практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС, трябва да са от съответните категории по чл. 150а от Закона за движението по пътищата и трябва да отговарят на изискванията към превозните средства за провеждане на съответните изпити, определени в Наредба № 38/2004

   

  ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЯТА (ТИПА) НА НОВИ ППС, КОМПОНЕНТИ, ОТДЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЛИ

  При изменение в конструкцията (типа) на нови ППС, компоненти, отделни технически възли се налага за някои изменения да се извършват изпитвания и проверки.

  Изпитванията и проверките се извършват на основание на следните приложими регулаторни актове за съответното ППС, компонент или отделен технически възел, описани в:

   • Наредба № 60/2009 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркетата
   • Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства
   • Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. Относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства
   • Регламент (ЕС) № 3/2014 на Комисията от 24 октомври 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за безопасност при експлоатацията на превозните средства за одобрението на дву-, три- и четириколесни превозни средства
   • Регламент (ЕС) № 44/2014 на Комисията от 21 ноември 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с конструкцията на превозните средства и общите изисквания към одобряването на дву-, три- и четириколесните превозни средства
   • Регламент (ЕС) № 134/2014 на Комисията от 16 декември 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването и за изменение на приложение V от него
   • Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014 на Комисията от 18 юли 2014 г. за изпълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания за одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства

   

  ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВО ППС, КОМПОНЕНТИ, ОТДЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЛИ

  Проверки и/или изпитвания се извършват при:

   • Европейско одобряване (ЕО) на типа на нови ППС
   • Европейско одобряване (ЕО) на типа на нови ППС, произвеждани в малки серии
   • Национално одобряване на тип ППС
   • Одобряване на типа на нови ППС по отношение на системи / определени технически характеристики
   • Одобряване типа на нови компоненти или отделни технически възли

  Изпитванията и проверките се извършват на основание на приложими регулаторни актове за съответното ППС, компонент или отделен технически възел, описани в:

   • Наредба № 60/2009 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркетата
   • Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (OB, L 263 от 9.10.2007 г.)
   • Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на 2-, 3- и 4-колесни превозни средства
   • Регламент (ЕС) № 3/2014 на Комисията от 24 октомври 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за безопасност при експлоатацията на превозните средства за одобрението на 2-, 3- и 4-колесни превозни средства
   • Регламент (ЕС) № 44/2014 на Комисията от 21 ноември 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с конструкцията на превозните средства и общите изисквания към одобряването на 2-, 3- и 4-колесни превозни средства
   • Регламент (ЕС) № 134/2014 на Комисията от 16 декември 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването и за изменение на приложение V от него
   • Регламент (ЕС) № 901/2014 на Комисията от 18 юли 2014 г. за изпълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания за одобряването и надзора на пазара на 2-, 3- и 4-колесни превозни средства

   

  ИНДИВИДУАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА НОВИ ИЛИ РЕГИСТРИРАНИ   ППС
  На технически преглед за индивидуално одобряване (ИО) подлежат всички пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Конфедерация Швейцария, за установяване на съответствието им с приложимите технически изисквания.

  За несъответствие се счита:

  • всяка измерена/отчетена стойност, която не съответства на дадените от завода-производител стойности към годината на производство на ППС, и
  • всяко отклонение от техническите изисквания, константирано при визуалния преглед на отделните конструктивни елементи.

   

  При несъответствие на отделни елементи с техническите изисквания (напр. осветителни тела, брони, багажници, теглителни устройства и др.п.), собственикът на ППС следва да осигури подмяната им с такива, които са хомологирани и с одобрен тип.
  При прегледа се представят:

  • регистрационен талон от страната на внасяне - оригинал, и
  • митническа декларация за платени митнически сборове.

  Прегледите се извършват на основание на:

   • Наредба № I-45/2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства – на МВР
   • Наредба № Н-3/2013 за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
   • Наредба № Н-32/2011 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
   • Наредби №№ от 60 до 116 и от 131 до 133 за одобряване на нови автомобили и техните ремаркета (от категории М, N и О), системи компоненти, отделни технически възли
   • Наредби №№ от 117 до 130 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория L и техните системи, компоненти, отделни технически възли
   • Женевска Спогодба за приемане на единни технически изисквания към конструкцията на колесните транспортни средства

   

  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕКРАТЕНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ППС
  Не се възстановява ППС, снето от отчет вследствие на тотална щета, констатирана от застраховател.
  Тези прегледи се отнасят за ППС, на които е била прекратена регистрацията по желание на самия собственик и впоследствие се възстановява.
  При такъв преглед се представят следните документи:

   • документ, удостоверяващ произхода на снетото от отчет превозно средство (оригинал на стария регистрационен талон) или
   • удостоверение от „Пътна полиция” за снемане от отчет на ППС-то и
   • документ/и за собственост на основните компоненти - рама и двигател - като годни за повторно използване.

  Прегледите се извършват на основание на:

  • Наредба № I-45/2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

   

  ЕКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
  ТЕХНОТЕСТ предлага на своите клиенти и технически прегледи на ППС, свързани с екологията и безопасността на движението

   • измерване на димност,
   • проверка за наличие и функционалност на катализатори на МПС с бензинови двигатели,
   • определяне на светлопропускливостта на автомобилни стъкла,
   • определяне на максимална конструктивна скорост и др.п.

   

  ПЕРИОДИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ (ГТП, СЕМТ, ADR)
  Контролно-техническият пункт на ТЕХНОТЕСТ е от категория V и на него се извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на:

   • товарни автомобили
   • автобуси
   • ремаркета и полуремаркета и
   • ППС от типове EX/II, EX/III, FL, АТ, ОТ и MEMU, превозващи определени опасни товари

  Тези прегледи включват:

   • периодични технически прегледи за обща безопасност
   • годишни прегледи за техническа изправност съгласно СЕМТ-Резолюция
   • прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, използвани за превоз на опасни товари
   • ежегодни технически прегледи на ППС от тип EX/II, EX/III, FL, AT, OX и MEMU
   • периодични проверки на херметичност и на хидравлично налягане на цистерни (неподвижно-свързани, сменяеми, преносими, контейнер-цистерни) за течни опасни товари с работно налягане до 4 bar
   • определяне на кода на цистерни за превоз на опасни товари

  Прегледите се извършват на основание на:

   • Европейска Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), ратифицирана със закон през 1995 г.
   • Закон за движение по пътищата
   • Закон за автомобилните превози
   • Наредба № Н-32/2011 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
   • Наредба № 40/2004за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
   • стандарт БДС EN 12972 за изпитването, проверката и маркировката на метални цистерни за опасни товари

   

  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН  РАЗХОД НА ГОРИВО НА МПС

  В ТЕХНОТЕСТ се извършва определяне на разхода на гориво на МПС (лек автомобил, товарен автомобил, автобус) в експлоатационни условия - в движение по предварително определен маршрут и при спазване на изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на ЗДвП с всички ограничения на скоростта в и извън населените места, както и на вертикалната и хоризонтална маркировка.

  При прегледа се представят:

  • МПС в изправно техническо състояние и
  • регистрационен талон - части I и II.

  Това изпитване се извършва на основание на:

   • Наредба № 3/1989 за нормиране на разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите
   • Правило R-84 на ИКЕ на ООН „Еднакви условия за типово одобрение на автомобили с двигатели с вътрешно горене по отношение на измерването на разхода на гориво”
   • Работна инструкция на Направление „Изпитвания” при ТЕХНОТЕСТ

   

  СТИКЕРИ ”ЗЕЛЕНА ЗОНА” /Германия, Австрия, Дания/:

  ГЕРМАНИЯ


  От 01.03.2007 в Германия са в сила регулации, касаещи вредните емисии от моторните превозни средства.

  В голяма част от немските градове и провинции има обособени т.нар. Зелени зони, преминаването през които е законово разрешено само на превозни средства, имащи стикер, съответстващ на тяхната екологична категория.

  Зелените зони се установяват главно в централните части на градовете, както и в близост до индустриални зони и области с повишено ниво на запрашеност и замърсяване на въздуха. Това включва околовръстни шосета и извънградски терени.

  Те са обозначени със следните знаци. Преминаването на моторни превозни средства през тези зони не е разрешено.

  Description: Umwelt_Zone

   

   

   

        начало на зоната                      край на зоната

  Изключение от общата забрана се обозначава с допълнителен знак.

  Description: Umwelt_Zone_freiЗнакът може да показва

   1. Един стикер (зелен)
   2. Два стикера (зелен и жълт)
   3. Всички три стикера

   

  Достъп до ЗЕЛЕНИТЕ ЗОНИ със стикер

  Моторни превозни средства могат да преминават през „Зелени зони”, когато имат залепен на предното стъкло стикер, отговарящ на допълнителния знак.

  Видове стикери и условия за тяхното получаване

  Условията за придвижване в зелените зони важат за пътнически автомобили, товарни автомобили и автобуси.

  Не подлежат на забрани за преминаване дву- и триколесни превозни средства, индустриални камиони, селскостопански трактори, мобилни машини и оборудване, ретро автомобили, инвалидни превозни средства, както и МПС в специален режим на движение.

  Има четири категории МПС според вредните емисии (екологична категория).

  МПС, принадлежащи към 1. Категория, нямат право да получат стикер.

  Всички останали МПС имат възможност да получат стикер.
  Моторните превозни средства се класифицират според годината на първата им регистрация:

  ЕВРО ниво

  Категория

  Дата на първа регистрация
  (пътнически автомобили)

  Дата на първа регистрация
  (товарни автомобили)

  Стикер

   

   

  Дизелови МПС

   

   

  До- или ЕВРО-I

  1

  Преди 01.Ян.1997

  Преди 01.Окт.1996

  Без

  ЕВРО-II

  2

  От 01.Ян.1997
  до 31.Дек. 2000

  От 01.Окт. 1996
  до 30.Септ.2001

  Червен

  ЕВРО-III

  3

  От 01.Ян.2001
  до 31.Дек. 2005

  От 01.Окт.2001
  до 30.Септ.2006

  Жълт

  ЕВРО-IV

  4

  От 01.Ян.2006

  От 01.Ян.2006

  Зелен

   

   

  Бензинови МПС

   

   

  До EВРО-I
  (без катализатор)

  1

  Преди 01.Ян.1993

   

  Без

  ЕВРО-I или по-високо

  4

  От 01.Ян.1993

   

  Зелен

  Как да получите своя ЕКО-СТИКЕР?

  За да получите своя еко-стикер, е необходим големият регистрационен талон (част I).

  Стикери се издават след преглед на документи, без да е нужен физически оглед на самото МПС. Предоставят се след заплащане на място в ТЕХНОТЕСТ, с наложен платеж или банков превод.

  Срок на валидност на стикера и поставяне

  В бялото каре на стикера се записва регистрационният номер на автомобила, за който е валиден този стикер. Поставя се в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС (спрямо посоката на движение) и няма определен срок на валидност.


  ДАНИЯ

  Description: miljozoner 

   

   

   

   

   

   

  От 2011 г. регулациите в Дания, касаещи достъпа до т.нар. „Мiljøzonen” (Зелени зони), са в сила и за чуждестранни МПС. Достъпът до зелените зони е ограничен за товарни МПС с допустима пълна маса от 3,5 t и по-голяма.

  Зелените зони обхващат индустриални зони / идеални и широки центрове / покрайнини на градове, в зависимост от конкретната зона и решенията на съответната градска управа.

  Навлизането в зелена зона се обозначава със знак:

  Description: miljozone

   

  ВАЖНО: Предвижда се обособяване на зелени зони в и около почти всички по-големи градове в Дания. Преминаването през тях с товарни МПС е разрешено единствено със залепен на предното стъкло специален стикер.

  На кои товарни МПС може да бъде издаден ЕКО-СТИКЕР?

  Всички товарни МПС с категории ЕВРО 4 и ЕВРО 5 покриват изискванията за получаване на ЕКО-СТИКЕР. За товарни МПС с категории ЕВРО 3 и по-ниска, с доказуемо инсталиран одобрен филтър за твърди частици, също може да бъде подадена заявка.

  Всеки ЕКО-СТИКЕР съдържа регистрационния номер на МПС, за което се издава и не може да бъде ползван извън предназначение.

  Санкции за преминаване през зелена зона без наличие на залепен ЕКО-СТИКЕР

  При установяване на липса на такъв от служител на пътна полиция или служба "Паркинги" в Дания, се поставя глоба в размер от 15 000 DKK (2014 евро) за превозвача и 5000 DKK (671 евро) за водача, като автомобилът се задържа принудително до заплащане на глобите.

  Срок на валидност на стикера и поставяне

  Валидността на стикера започва от момента на поставяне в долния ляв ъгъл на предния прозорец на МПС и няма крайна дата. Поради напечатания на стикера рег. номер на МПС, в случаи на пререгистрация или смяна на преден прозорец, стикерът е необходимо да бъде издаден повторно.

  Как да получите своя ЕКО-СТИКЕР?

  За да получите своя еко-стикер, са необходими следните документи, представени в електронен формат (сканирани изображения с ф-ти .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .bmp, .doc, .docx) или като цветно ксерокопие:

  1. За товарни МПС с категория ЕВРО 4 и ЕВРО 5:
  - голям регистрационен талон (част I) с попълнена графа V.9 - ЕВРО-категория
  - в случаи, когато в талона не е посочена ЕВРО-категорията на МПС, е необходимо да бъде представено копие от сертификат за ЕВРО-категория.
  2. За товарни МПС с категории ЕВРО 3 и по-ниски:
  - голям регистрационент талон (част I) с попълнена графа V.9 - ЕВРО-категория
  - копие от документ, доказващ инсталацията на одобрен филтър за твърди частици на МПС
  - в случаи, когато в талона не е посочена ЕВРО-категория на МПС, е необходимо да бъде представено копие от сертификат за ЕВРО-категория.

  Доставката на стикер/и става в рамките на 12 работни дни след предоставяне на документите и тяхната проверка.

   

  НОВО: АВСТРИЯ

   

  Важна информация за пътуващите до Австрия товарни МПС!

  Проблемът с лошото качество на въздуха във Виена и околните й територии, както и в повечето провинции по източната граница Австрия, доведе до приемането на нови регулации в страната, касаещи вредните емисии от моторните превозни средства и важащи както за австрийските, така и за чуждестранно регистрираните МПС.

  В резултат на съвместните усилия на водещи експертни компании и държавата в редица населени места са въведени т.нар. “ЕКО ЗОНИ”.

  Преминаването с МПС от категории N с пълна маса над 3,5т. (товарни) през тях е законово разрешено единствено с поставен на предното стъкло индивидуален ЕКО СТИКЕР. МПС категории N2 и N3 (МПС за превоз на товари с пълна маса над 3.5т.) могат да получат Еко стикер на територията на България.

  МПС категории M1 и N1 – леки пътнически и товарни МПС с пълна маса до 3.5т. към м.юни 2016г. могат да се движат през обособените еко-зони БЕЗ СТИКЕР, но се очаква това да се промени към началото на 2017г.

  Тези регулации са приети с наредба на австрийското Министерство на селското и горско стопанство, околната среда и водното стопанство. От 01.01.2015г, Новите правила важат еднакво както за МПС с австрийска регистрация, така и за такива с чуждестранни регистрационни табели вкл. български!

  Гр. Виена, провинцията около Виена, както и редица територии в Източна и Югоизточна Австрия вече попадат в такава Еко зона. За Еко зони са обявени и участъци от пътно-транспортната мрежа в страната, включително части от основни транспортни коридори, минаващи през страната! Преминаването през тях е разрешено единствено с поставен на видно място на предното стъкло Еко-стикер. Има 6 различни класа Еко стикери, според екологичната категория на МПС и други фактори при оценката. Вижте изображение тук.

  Периодът на валидност на стикерите е неопределен. Стикерът следва да се поднови при необходимост от смяна на челното стъкло и/или пререгистрация на МПС. Веднъж издаден и залепен, Еко стикерът е валиден за преминаване през всички еко-зони в Австрия, където въпросният екологичен клас се допуска. Към момента, за преминаване през Еко зоната в и около Виена се допускат само товарни МПС със стикер ЕВРО-1 и по-висок. След 01.01.2016г., в същата ще бъдат допускани само МПС със стикер ЕВРО-2 или по-висок! Можете да намерите списък с градовете и населените области, в Австрия, където към м.Април 2015г. са обособени еко зони тук (PDF).

  ВАЖНО! Шофьорът на МПС, преминаващ през Еко зона в Австрия без залепен на предното стъкло Еко стикер или със залепен неотговарящ на истината такъв, се наказва с глоба до €2180! В предвидените от закона наказания са включени също така отнемане на документи и/или ключове на МПС, както и принудително репатриране. Глобата за лице, което е използвало фалшиви данни за получаване на Еко стикер или което използва неправилна маркировка е €7270.

  Стикерите за тежкотоварни МПС с пълна маса над 3,5т. могат да бъдат поставяни от оторизирани за това лица и извън територията на Австрия, за разлика от товарни МПС с пълна маса под 3,5т., стикерите за които могат да бъдат издадени единствено на място в Австрия. Всеки ЕКО-СТИКЕР разполага със защита и е свързан с рег. номер на МПС, за което се издава и не може да бъде ползван извън предназначение.

  Собствениците на леки пътнически и товарни МПС (кетегория М1 и N1) могат да се движат с колите си през обособените еко-зони в Австрия БЕЗ ЗАЛЕПЕН ЕКО-СТИКЕР, но се очаква това да се промени към началото на 2017г.

  Можете да откриете списък с пунктовете на OAMTC в Австрия, където можете да се сдобиете с Еко стикер тук (PDF), както и карта с офисите TUV SUD-Австрия: TUV_SUD_AUSTRIA_LOCATIONS

  Можете да получите своя Еко стикер след заявка, проверка на документи и заплащане, в срок до 15 работни дни на място в ТЕХНОТЕСТ АД на посочените в сайта координати или да Ви бъде доставен по куриер до желан от Вас адрес.

  Физически преглед на МПС не е необходим.Можете да пуснете заявка и да предоставите копия от необходимите документи на хартиен или друг носител на място в ТЕХНОТЕСТ АД всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, или по електронна поща на адрес stikeri@technotest.bg.

  За повече информация можете да се свържете с нас като използвате контактната форма накрая на страницата.

  Документи, необходими за да получите Вашия Еко стикер за Австрия от ТЕХНОТЕСТ АД За да бъде издаден Еко стикер за Австрия на МПС категория N с пълна маса над 3.5т., е необходимо да бъдат предоставени копия от следните документи:

  ВАЖНО! Моля, обърнете внимание, че освен задължителното Свидетелство за регистрация част I (голям талон), предоставянето на колкото се може по-обширен набор от поддържаща документация е КРАЙНО ЖЕЛАТЕЛНО! Експертизата и оценката на всяко МПС, както и респ. решението какъв цвят (каква категория) Еко стикер да бъде издаден за конкретния автомобил, се взима от експерти в TUV SUD-Австрия. При липса на поддържаща документация, доказваща принадлежност на МПС към дадена “Евро” екологична категория и дадено одобрение на типа, има известен риск да бъде издаден по-нисък клас стикер, тъй като оценяването би се извършило по стандартизирана процедура според датата на първа регистрация на МПС.

  Документи:

  1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ: Свидетелство за регистрация – част I (голям регистрационен талон) на МПС;

  2. Документ, удостоверяващ типовото одобрение на МПС – справка / писмо / декларация / удостоверение от производителя или негов упълномощен представител или CoC (сертификат за съответствие) – на английски или немски език.

  3. Документ, удостоверяващ принадлежност на МПС към определена екологична (ЕВРО) категория като напр.: СЕМТ – ECMT Certificate издаден от производителя или негов упълномощен представител – ЗЕЛЕН (протоколи от периодичните прегледи не се зачитат), COP или друг сертификат – от производителя или негов упълномощен представител – на английски или немски език

   

   

  ПРОДУКТИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА
  Лаборатория „Механични изпитвания” към Направление „Изпитвания” разполага с уникални за страната ни стендове и извършва изпитвания за оценяване на устойчивост срещу взлом на следните продукти:

   • сейфове
   • трезорни помещения
   • трезорни врати
   • депозитни системи
   • пешеходни врати
   • прозорци
   • капаци
   • щори
   • защитни решетки
   • защитни стъкла.

  Изпитванията се извършват в съответствие с изискванията на следните норми:

   • БДС EN 1143-1 Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на съпротивлението срещу кражба с взлом. Част 1: Сейфове, АТМ сейфове, трезорни врати и трезорни помещения
   • БДС EN 1143-2 Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на съпротивлението срещу кражба с взлом. Част 2: Депозитни системи
   • БДС EN 14450 Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на съпротивлението срещу кражба с взлом. Сейф-шкафове
   • БДС EN 1628 Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Метод за изпитване за установяване устойчивостта при статично натоварване
   • БДС EN 1629 Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Метод за изпитване за установяване устойчивостта при динамично натоварване
   • БДС EN 1630 Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Метод за изпитване за определяне на устойчивостта срещу опит за ръчно разбиване
   • БДС EN 356 Стъкло за строителството. Защитно остъкляване. Изпитване и класификация на устойчивост срещу ръчна атака

  Наличните стендове позволяват извършване на изпитване на различни механични конструкции за тяхната устойчивост на статични и динамични натоварвания.

   

  ДРУГИ
  В техническите пунктове на ТЕХНОТЕСТ се извършват и други технически прегледи и изпитвания, регламентирани от нормативната база на Република България за:

   • електрокари и мотокари
   • агрегати, възли, елементи, детайли и материали за ППС
   • специални превозни средства, снабдени с повдигателни съоръжения - кранове, автомобили с повдигателни платформи, автомобили за поддръжка на трамвайната мрежа и за предвижване по релсов път
   • стабилност / устойчивост на ППС
   • определяне на маси и размери на ППС и др.
       

  НАЗАД КЪМ НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

   

 
 

©2014-2015 ТЕХНОТЕСТ. Всички права запазени