Индивидуално одобряване на регистрирани ППС (извън държавите-членки на ЕС или ЕИП)

Снимка на човек, който прави индивидуално одобряване на регистрирано ппс

Индивидуално одобряване на ППС отвън ЕС

На индивидуално одобряване (ИО) подлежат всички пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Конфедерация Швейцария, за установяване на съответствието им с техническите изисквания на приложимите регулаторни актове.

За несъответствие се счита:

 • всяка измерена/отчетена стойност, която не съответства на дадените от завода-производител стойности към годината на производство на ППС, и
 • всяко отклонение от техническите изисквания, константирано в хода на проверката на отделните конструктивни елементи.

При несъответствие на отделни компоненти с европейски и международни технически изисквания (напр. устройства за осветяване и светлинна сигнализация, стъкла, огледала за виждане назад, гуми, обезопасителни колани, доказана информация или стикери за вредни емисии от ДВГ и др.п.), собственикът на ППС следва да осигури подмяната им с такива, които отговарят на тези изисквания и да представи доказана информация, когато е необходимо.

При проверката  се представят:

 • регистрационен талон от страната на внасяне – оригинал
 • митническа декларация за платени митнически сборове
 • договор за покупко-продажба на МПС, когато има промяна на собственост

Прегледите се извършват на основание на:

 • Наредба № I-45/2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
 • Наредба № Н-3/2013 за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
 • Наредба № Н-32/2011 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
 • Наредба № 60/2009 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
 • Наредба № 117/ до 130 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория L и техните системи, компоненти, отделни технически възли
 • Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. Относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три-, четириколесни превозни средства и Регламентите на ЕС за неговите изменения и допълнения
 • Правила на ИКЕ – ООН
No items found.
Приемам Политиката за защита на личните данни на ТЕХНОТЕСТ АД и Бисквитките на този уебсайт, разгледай за Повече Информация.