Сертификация

Снимка на трезор

Обща информация

Сертификацията на продукти за физическа защита срещу посегателства се извършва от ТЕХНОТЕСТ – Направление “Оценяване” (НО). Направлението е акредитирано от ИА “Българска служба за акредитация”,  като орган за сертификация на продукти (ОСП), по изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17065. Органът притежава сертификат за акредитация рег. № 4 ОСП/24.10.2022, валиден до 24.10.2026 г.

Оценката на съответствието на продукти се извършва от ОСП съгласно собствени видове схеми за сертификация, по изискванията на основни документи (стандарти и технически спецификации), посочени в неговия гъвкав обхват за сертификация.

Приетите и прилагани политики по сертификация и безпристрастност са отразени в Декларации на ръководството и заложени в Процедурата „Управление на безпристрастността”.

Като механизъм за запазване на безпристрастността, равнопоставеност и участие на представители на всички заинтересовани страни в процеса на развитие на политиката и принципите, свързани със съдържанието и функционирането на системата за сертификация към ОСП е формирана Консултативна комисия. Структурата, функциите и организацията на дейността на комисията са посочени в „Правила за работа на Консултативната комисия”.

Информация за клиента

Услугите по сертификация са достъпни за всички желаещи, отговарящи на изискванията, като политиката и документираните процедури не съдържат дискриминационни условия за кандидатите за сертификация на продукти.

За извършване процедурата за сертификация клиента попълва и подава заявка, придружена с Въпросник – Обща информация за клиента.

Съгласно принципите, посочени в стандарт БДС EN ISO/IEC 17065, клиентът (заявителят на услугата) е отговорен за изпълнение на изискванията за сертификация. Той следва да приеме и винаги да спазва изискванията, посочени в схемите, процедурите, правилата за сертификация и сключения с него Договор. Обобщено тези изисквания са публикувани в документ ИК - Информация за клиента.

Приетата система за сертификация осигурява правото на всеки клиент да възразява относно взети решения и да подава жалби за възникнали проблеми от субективен, правен или финансов характер. Подробно редът за подаване на жалби и възражения е посочен в Процедура Жалби и възражения.

Всеки клиент може да даде своята оценка и изрази мнение за извършената му услуга, чрез попълване и изпращане на Анкетна карта или чрез официално писмо.

На вниманието на клиентите:

1. Документите, регламентиращи изискванията, публикувани в електронен вид, са валидни от датата на въвеждане, посочена в тях. Въвеждането на всяка нова версия, пряко влияеща на дейността на клиента, е съпроводено с преходен период до влизането й в сила, който се отразява в края на конкретния документ.

2. При копиране и/или разпечатване от клиента, тези документи се приемат за неконтролирани копия и ОСП не отговаря за тяхната актуалност.

3. Всеки клиент има право да изисква и получава – чрез директни срещи, по телефона или електронната поща – допълнителна информация относно процеса по сертификация.

Регистър на Сертифицирани Продукти (Български)

Register of issued certificates for products and their owners (English)

Приемам Политиката за защита на личните данни на ТЕХНОТЕСТ АД и Бисквитките на този уебсайт, разгледай за Повече Информация.